มาตรา ๑๒

มาตรา ๑๒

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ เข้ารับหน้าที่

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ ซงพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

ถูกอ้างอิงถึงโดย...

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) จัดทำ website นี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและใช้งาน พ.ร.บ. PDPA ด้วยรูปแบบใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ โดยเมื่อท่านเข้าชมบนจอคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจออุปกรณ์ที่มีความกว้างอย่างน้อย 768 px (เช่น tablet) ท่านสามารถคลิกที่ link มาตร…

มาตรา ๑๓

  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตาม มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการและ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ   (๑) ตาย   (๒) ลาออก   (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ หย่อนความสามารถ   (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๑๑…


หากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการเสนอแนะ กรุณาติดต่อศูนย์ SiData+ หรือ GitHub นี้